URUCHOMIONY SYSTEM

Uruchomiły tym samym proces, który doprowa­dził do powstania zupełnie nowej organizacji przestrzennej gospodarki światowej. Struktura ta stanowi warunki brze­gowe funkcjonowania i rozwoju współczesnego przemy­słu. „Stare” kraje przemysłowe znalazły się pod presją kon­kurencyjną krajów nowo uprzemysłowionych, a po części także transformujących gospodarkę i rozwijających się. Aby utrzymać swoją pozycję, szukają źródeł przewagi konku­rencyjnej w zmianach strukturalnych, racjonalizacji i au­tomatyzacji produkcji oraz w innowacjach technologicz­nych i produktowych. W związku z tym cechą współczes­nego przemysłu jest innowacyjność i polegająca przede wszystkim na fuzjach koncentracja kapitału, w wyniku któ­rej powstają wielkie, często ponadnarodowe firmy, kon­trolujące znaczną część rynku.  Transnarodowe korporacje wytwarzają dziś 1/3 światowej produkcji przemysłowej. Jednocześnie rozwija się sektor małych i średnich firm przemysłowych, powiązanych kooperacyjnie z gigantami lub zajmujących rynkowe nisze. Rozwijający się w warun­kach gospodarki globalnej przemysł przejawia skłonność do dekoncentracji, penetrując coraz nowsze obszary, kra­je i regiony, a jednocześnie wykazuje silną tendencję do koncentracji w wielkich aglomeracjach i okręgach prze­mysłowych.

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)