GOSPODARKA MIESZANA

Występuje on w różnych rejonach świata, najczę­ściej jednak w strefie umiarkowanej i podzwrotnikowej. Stosują go na ogół małe, niedokapitalizowane gospodar­stwa rodzinne o niskim stopniu mechanizacji i wielokie­runkowej produkcji, choć ich wielkość bywa różna w za­leżności od specyfiki poszczególnych krajów i waha się od kilku do kilkudziesięciu, a niekiedy nawet kilkuset hekta­rów. Im gospodarstwa są większe, tym wyższy jest na ogół poziom ich towarowości, przekraczając nawet 90% warto­ści produkcji. W gospodarstwach małych produkcja zwie-, rzęca często bywa przeznaczona wyłącznie na zaspokaja­nie potrzeb własnych. Gospodarstwa tego typu występują­ce w strefie umiarkowanej charakteryzują się zamkniętym obiegiem materiałowym; ich produkcja zwierzęca opiera się głównie na własnej bazie paszowej, a wytwarzany przez zwierzęta nawóz służy do nawożenia własnych pól. Produkcja jest pracochłonna (charakterystyczne spiętrzęnia prac polowych) i mało efektywna ekonomicznie, to­też udział tego typu gospodarstw rolnych maleje.

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.