Kategoria: Przemysł i rozwój

WŚRÓD ZBÓŻ

Wśród zbóż największe znaczenie ma pszenica, ryż i kukurydza. Zajmują one odpowiednio 32%, 21% i 20% gruntów ornych przeznaczonych pod uprawę zbóż. Na 208 min ha uprawia się rośliny oleiste (z czego ponad 32% to uprawy soi), co stanowi około 17% areału gruntów ornych. Rośliny strączkowe zajmują 5,8% powierzchni gruntów ornych, korzeniowe i bulwiaste 4,1%, cukrodajne 2,2%, a owoce 4%. Na pozostałych 6,5%gmntów ornych uprawiane są różne rośliny przemysłowe (zwłaszcza włókniste) i używki oraz rośliny o niewielkim, na ogół lokalnym znaczeniu.W roku 2000 wyprodukowano na świecie 593,4 min t kukurydzy, 580 min t ryżu i 557,4 min t pszenicy. Aż 37% upraw pszenicy znajduje się w Ameryce Północnej, ale największym producentem pszenicy na świecie są Chiny, wytwarzające 1/5 tego zboża. Ich produkcja jest przezna­czona przede wszystkim na konsumpcję wewnętrzną, po­dobnie jak w Indiach wytwarzających 12% pszenicy.

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.

UPRAWY PSZENICY

Stany Zjednoczone wytwarzają 11% pszenicy, ale są jej dużym eksporterem, podobnie jak wytwarzająca 6% Francja, Au­stralia (3,6%), Niemcy (3,4%) i Kanada (4,6%). Dużymi pro­ducentami są także: Rosja (5,3%), Argentyna (2,5%), Tur­cja (3,1%), Pakistan (3,1%), Ukraina (2,3%), Wielka Bry­tania (2,5%). O  ile uprawy pszenicy są rozproszone na znacznym ob­szarze gruntów ornych w strefie umiarkowanej i pod­zwrotnikowej, o tyle uprawy ryżu są skoncentrowane głównie w wilgotnych rejonach Azji. Na ten kontynent przypada aż 89% światowych upraw ryżu. Jego zbiory są obecnie nieco większe niż zbiory pszenicy. Największym producentem są również Chiny (34%) i Indie (22%), co jest związane z potrzebami alimentacyjnymi tych ludnych, a zarazem niezbyt zamożnych krajów leżących w kręgu kultury ryżowej. Te same względy tłumaczą wysoką pro­dukcję ryżu w Indonezji (8,3%), Wietnamie (5,3%), Ban­gladeszu (5%), Tajlandii (3,9%) i Myanmarze (2,9%) oraz w Pakistanie (1,2%). Kraje te (przede wszystkim Tajlandia) są także eksporterami ryżu, ale z punktu widzenia rynku globalnego zasadnicze znaczenie ma produkcja Brazylii (1,9%), Stanów Zjednoczonych (1,6%) i Egiptu (1%).

 

 

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.

UPRAWY KUKURYDZY

Uprawy kukurydzy są skoncentrowane w czterech re­gionach. Głównym jest Ameryka Północna (Stany Zjedno­czone) i Łacińska (21%), subsaharyjska Afryka (17,6%) i Azja Wschodnia (Chiny) – 17,4%. W strukturze pro­dukcji dominują zdecydowanie Stany Zjednoczone (40%) i Chiny (21%). Dużymi producentami są: Brazylia (5,4%), Meksyk (3,1%), a także Francja (2,6%), Rumunia (1,7%), Indie (1,7%), Kanada (1,5%), Włochy (1,7%), Indonezja (1,5%). Jest to zboże w 66% zużywane na pasze, z tym że w krajach rozwiniętych gospodarczo w 76%, a w rozwija­jących się – w 56%. Pszenica, ryż i kukurydza są bardzo ważnymi produk­tami globalnymi. Stanowią one przedmiot ożywionej wy­miany międzynarodowej. W roku 2000 103,4 min t psze­nicy, 105,4 min t zbóż paszowych pochodzących w 50% ze Stanów Zjednoczonych (głównie kukurydzy) i 22,4 min t ryżu (niespełna 4% produkcji światowej) było przedmio­tem wymiany międzynarodowej. 

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.

GROŹNA SYTUACJA

Jest ona o tyle cha­rakterystyczna, że eksporterami są głównie kraje rozwi­nięte, zaś importerami Japonia i kraje średnio rozwinięte. Wynika to z posiadania przez eksporterów znacznego are­ału upraw (Stany Zjednoczone, Kanada, Australia) i wyso­kiej wydajności (Francja, Niemcy, Wlk. Brytania) oraz re­latywnie niskiego popytu wewnętrznego, co związane jest z większym udziałem produktów zwierzęcych i innych produktów roślinnych w diecie. Produkty zbożowe od­grywają natomiast podstawową rolę w wyżywieniu lud­ności krajów o niższym poziomie rozwoju. Sytuacja ta rodzi istotne zagrożenie, z którego na ogół nie zdają sobie jeszcze sprawy kraje importujące zboża. Po­padają one w zależność od dostawców tym większą, że prognozowany popyt krajów potencjalnie deficytowych przewyższa możliwości jego zaspokojenia, jakimi dyspo­nują kraje eksportujące zboża, zwłaszcza że i u nich ocze­kiwany jest znaczny wzrost popytu wewnętrznego (Stany Zjednoczone).

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.