Kategoria: Przemysł i rozwój

GOSPODARKA MIESZANA

Występuje on w różnych rejonach świata, najczę­ściej jednak w strefie umiarkowanej i podzwrotnikowej. Stosują go na ogół małe, niedokapitalizowane gospodar­stwa rodzinne o niskim stopniu mechanizacji i wielokie­runkowej produkcji, choć ich wielkość bywa różna w za­leżności od specyfiki poszczególnych krajów i waha się od kilku do kilkudziesięciu, a niekiedy nawet kilkuset hekta­rów. Im gospodarstwa są większe, tym wyższy jest na ogół poziom ich towarowości, przekraczając nawet 90% warto­ści produkcji. W gospodarstwach małych produkcja zwie-, rzęca często bywa przeznaczona wyłącznie na zaspokaja­nie potrzeb własnych. Gospodarstwa tego typu występują­ce w strefie umiarkowanej charakteryzują się zamkniętym obiegiem materiałowym; ich produkcja zwierzęca opiera się głównie na własnej bazie paszowej, a wytwarzany przez zwierzęta nawóz służy do nawożenia własnych pól. Produkcja jest pracochłonna (charakterystyczne spiętrzęnia prac polowych) i mało efektywna ekonomicznie, to­też udział tego typu gospodarstw rolnych maleje.

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.

FORMA UŻYTKOWANIA

Postę­puje jednocześnie proces ich różnicowania i wprowadza­nia pewnych elementów charakterystycznych dla innych systemów produkcyjnych. Przejawia się to we wzroście towarowości i specjalizacji produkcji, wzroście nakładów kapitałowych, zatrudnianiu najemnej siły roboczej, kon­centracji ziemi i scalaniu gospodarstw o niekiedy bardzo wielu działkach położonych w różnych miejscach, jak również w wypadaniu z produkcji gospodarstw margi­nalnych, pracujących na gruntach o niskiej jakości, a czę­sto także w złych warunkach ekologicznych.Rolnictwo nawadniane. Ta forma rolniczego użytko­wania ziemi uzależniona jest od ciągłego lub okresowego dostarczania niezbędnych dla wegetacji ilości wody, w sy­tuacji gdy warunki przyrodnicze jej nie zapewniają. Wystę­puje ona z różnym nasileniem we wszystkich regionach produkcji rolniczej. Największe nasilenie rolnictwa nawad­nianego występuje w regionach uprawy ryżu mokrego, jak również na rubieżach produkcji roślinnej, wykorzystującej wilgoć pochodzącą bezpośrednio z opadów atmosferycz­nych.

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.

PRODUKCJA ROŚLINNA

Stosowanie nawodnień pozwala na podniesienie plo­nów, zwielokrotnienie zbiorów, wyrównanie wahań zbio­rów, ograniczenie ryzyka nieurodzaju spowodowanego su­szą, podjęcie nowych kierunków produkcji, rozszerzenie areału obszarów użytkowanych rolniczo. System ten wy­maga ciągłego doskonalenia w celu ograniczenia zużycia wody i zwiększenia efektywności jej wykorzystania, zmniej­szenia wysokich nakładów kapitałowych (rzędu 2-5 tys. € na hektar), zredukowania negatywnych zjawisk ekologicz­nych towarzyszących stosowaniu nawodnień (zasolenia i  nadmiernego nawilgocenia gleb).Na świecie uprawia się zboża, rośliny okopowe (ko­rzenne i bulwiaste), rośliny cukrodajne, oleiste i włókniste oraz używki. Są one przeznaczane na cele alimentacyjne, paszowe i przemysłowe. Jednoroczne uprawy zbóż, soi, rzepaku, roślin korzennych i bulwiastych zajmują 91% are­ału gruntów ornych. Reszta jest przeznaczana na uprawy trwałe, jak np. herbata, kawa, trzcina cukrowa czy drzewa i  krzewy owocowe.

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.

NAJWAŻNIEJSZE CELE

Najważniejsze z punktu widzenia celów alimentacyj­nych i paszowych są zboża. Ich uprawy zajmują prawie 60% powierzchni gruntów ornych na świecie. Na cele ali­mentacyjne zużywa się 66% produkowanych na świecie ponad 2 mld t zbóż, zaś 34% na cele paszowe. Ich pro­dukcja wzrosła w latach 1960-2000 ponad dwukrotnie, co było możliwe głównie dzięki czterokrotnemu wzrostowi zużycia nawozów mineralnych. Oczekuje się, że do roku 2020 popyt na zboża wzrośnie o 40% (85% tego przyrostu będzie pochodziło z krajów rozwijających się) i o tyle po­winna wzrosnąć ich produkcja. Wynika on nie tyle ze spo­dziewanego wzrostu liczby ludności (do 7,5 mld), lecz głównie z przewidywanego wzrostu dochodów znacznej części ludności, które zostaną przeznaczone na zaspoko­jenie potrzeb żywnościowych.W roku 2000 wyprodukowano na świecie 2,038 mld t zbóż (rekordowy był dotychczas rok 1997 z produkcją wy­noszącą 2,102 mld t).

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.